Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr XOM/29 4 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Społecznego

Program debata w czasie konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Audyt jakości implementacji założeń EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Wiśle
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • „Prognoza oddziaływania na środowisko Indykatywnego Wykazu Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim – 2010
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Działalność w zakresie architektury
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: tucholski oraz ostrzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: REFA S.A., Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych S.A., Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun, „TAT-TELADIN” Sp. z o.o. Międzynarodowy Serwis Systemów Elektronicznych, JARSAT S.C. Jarosław, Elżbieta Przedwojscy , BHZ HOFFMANN, EMI Cosmetics Sp z o.o., Grass Cavagna Group Polska, MOSTOSTAL BIAŁYSTOK , SYMTECH Marcin Kapusta, Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., encja.com , Kampol Adam Kopczyński, Mieczysław Kopczyński Spółka Jawna, Drukarnia „A – Z Color” Andrzej Zecer

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.