Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr EFU/99 1 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Badanie ewaluacyjne dotyczące wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Spotkania team building w Warszawie
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Problemy i bariery w realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport drogowy towarów
 • Obrona narodowa
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Legnica oraz mikołowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „PRÓCHNIK” S.A., Zakłądy Naprawcze Taboru Kolejowego im. Obrońców Bydgoszczy S.A., DELIA S.A., Stryjek Lucyna , P.P.U.H. M-SAT Janusz Miazek, Zakład Instalatorstwa i Teletechniki „ŁĄCZBUD” Sp. z o.o. , ADAMIETZ , ERGO sp. z o.o., KAIZEN Jerzy Łodziński, MBS Partners Polska sp. z o. o., T KOMP sp. z o.o., Województwo Pomorskie, Handlopex S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „TRANS-HURT” Robert Kucharski, Automobilklub Rzemieślnik

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.