Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr PCB/78 2 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie konferencji zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Pomiar stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Bielsku Białej
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • Reasekuracja
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lwówecki oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: „CHIFA” Sp. z o.o., APATOR SERVICE Sp. z o.o, Zakłady Urządzeń Technicznych WAMAG S.A., Poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów, Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA , ZETO S.A. , Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, FF Consulting , Intelmind Paweł Kwiatkowski, P&W SYSTEMS S.C. PRZEMYSŁAW WOŁOSEWICZ WOJCIECH KILIANEK, SP ConsultBroker Sp. z o.o., Zakłądy Urządzeń Kotłowych Stąporków , CASH HANDLING BUSINESS SOLUTIONS , Studio Urody „De – Ka” Dorota Kozub, Arkadiusz Węgliński, Leszek Szymański prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „AUTO – ARGAZ s.c. A. Węgliński & L. Szymański”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.