Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr SPX/49 1 2 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Agenda debata w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Rzeszowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”


 • Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • Szkoły policealne
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: głogowski oraz wolsztyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester” S.A., Zakłady Przetwórstwa Zbożowego „SZYMANÓW” S.A., Domy Towarowe CENTRUM S.A., Telewizja Kablowa DAMI Sp. z o.o. , Multi-Sat TELECOM Sp. z o.o. , „Digital One Consulting” Sp. z o.o., „ZMM MAXPOL” ZPCHR Andrzej Polak, Extended Media Sp. z o.o., Joskin Polska , MOSTOSTAL KONIN , SŁAWOMIR NOWAK, Wikia , Gmina Miasta Toruń, RESURS Andrzej Radziszewski, Leszek Pęda

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.