Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr FWD/11 7 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Trustu Oświatowego

Program debata w czasie konferencji przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Gotowość szkół wyższych do realizacji projektów kluczowych w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w poniższych dotowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja mebli kuchennych
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krasnostawski oraz piski

  Upoważnieni beneficjenci to: Piotr Calek Firma Handlowo Uslugowa „CAL”, Zakłady Chemii Gospodarczej POLLENA-JARKOWICE Sp. z o.o., AUTO SERWIS – Instalacje Gazowe Arkadiusz Szynalski, RUBIN Małgorzata Grzeszczuk, Telewizja Kablowa Świdnik Sp. z o.o. , „VALDI – CERAMIKA” , Bio Future , Cezar , IQ MOBILE , OMNIS – JACEK SOBECKI, MAREK WIŚNIEWSKI, Pulsar System Jacek Skorupa, VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Firma Transportowo Handlowo Usługowa PANMAR Sz.Czekański, W.Szmyd Spółka Jawna, TINES SA, Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.