Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr CIJF/78 5 2 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Audyt jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Kazimierzu
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa tytoniu
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: włodawski oraz m. Kielce

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Puławy” S.A., TRANSPRZĘT S.A., Wywóz Nieczystości Płynnych Maria Borkowska, PILSAT S.A. , Zakład Elektroniczny P.A. Jarosz S.C. , BUSCAR , Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, InteliWISE S.A., Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego , RE ALLOYS , WWMC , Beer Fingers Bartosz Głodowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANNA, CD Projekt RED SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.