Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr TXN/78 7 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Plan debata podczas seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Audyt skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sale konferencyjne Treningi w Karpaczu
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skuteczności w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja metali szlachetnych
 • Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radzyński oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o., Elektrometal S.A., TRANSPRZĘT S.A., „„SWA- RYB” Bystram Krzysztof , „MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „CONSULTING” – ROBERT MAGDOWSKI, ActivArt Sp. z o.o., E-BIZNES , KISAN Sp. z o. o., LSI Software S.A., RETECH , Teleoptics Sp. z o.o, COBI , Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.