Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr NTY/64 4 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Program debata podczas spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Spotkania team building w Wiśle
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Działalność agencji reklamowych
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubartowski oraz sandomierski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Instalcji Przemysłowych i Sanitarnych „INSTAL” S.A., Warszawskie Zakłady Papiernicze S.A., MERA-PNEFAL S.A., Telewizja Kablowa Kołobrzeg Agencja Usługowo-Reklamowa Sp. z o.o., INTELKOM Telewizja Kablowa Robert Zbela , Telewizja Kablowa Opoczno Sp. z o.o. , ASA , Eurochit – Danuta Kruszewska, INNOVATIVO , Netkom Sp. z o.o., STO2 , TopGaN Sp. z o.o., Arpex L. i A. Jurkiewicz , Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze ZREMB Sp. z o.o., Euro-Wioski sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.