Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr FCU/88 2 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie konferencji zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Pomiar efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim


 • Grant będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zamość oraz szczecinecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Lach Bogumila Gabinet Odnowy Biologicznej z Elementami Rehabilitacji, Centralna Składnica Zaopatrzenia PKS S.A., Auto-Lux Mariusz Stopa, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Roman Orkusz Serwis-Salon RTV-TV Kablowa , „TS SYSTEMS” , AMBLOG , Eskadra Events Sp. z o.o., INFINITY MARLENA ADAMUS, MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, Platformix Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Witoplast Witold Kisieliński Michał Kisieliński Spółka Jawna., Koller F.H. Małgorzata Paź, Dental Union Laboratory Agnieszka Jasek, Kwazar Corporation

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.