Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia działania funduszowego nr SNS/47 5 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Luksemburskiego Funduszu Pomocowego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pn. „Wpływ systemów B2B na wzrost wydajności i efektywności współpracy przedsiębiorstw”.
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Rozpoznawalność i znajomość marki Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sulęciński oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Grazyna Gibadlo PRODUKCJA PARAPETÓW I NAGROBKÓW, TRANSBUD-KRAKÓW S.A. , Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „ANDROPOL” S.A., PLUS-MED Marzena Matysik-Płomińska Sklep Medyczno-Ortopedyczny, Fundacja Pomocy Dzieciom”UŚMIECH” w Ostrowcu, PRO-INTERNET Sp. z o.o. , BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, FILMFRUIT , GridwiseTech , OUTPUT42 sp. z o.o., Restauro , Vitrosilicon , BASS COSMETICS WALEWSKA BILONS SP.J., Unlimit Sp. z o.o., P.U.H. „POLMOT” Węgrzynowski Paweł

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.