Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr HKN/28 7 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek debata w czasie spotkania przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Ocena skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Wyjazdy Integracyjne
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • „Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników indywidualnych ponadregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: jeleniogórski oraz opolski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SUPERMEDIAFON, Kopalnie Bazaltu „Sulików” Sp. z o.o., Przessiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA-MATIZOL” S.A., Filipowicz Robert Firma Drogowo Brukarska, Telewizja Kablowa „CATEL” S.C. , „HEICHE – MATUSEWICZ” , Betacom , EURA-TECH , JUKA EF Jerzy Kaniewski, Korbank , Radgost Sp. z o.o., Zakład Obsługi Leśnictwa Hanna Skrodzka-Balata, Piotr Bałata Spółka Jawna, Artystyczna Pracownia Modniarska PORTHOS Manufaktura Kapeluszy Sp. z o.o., TOPSIL spółka komandytowa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.