Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr KDH/37 9 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Program debata podczas seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • „Ewaluacja ex-ante pt. „”Analiza semiotyczna pojęcia „przedsiębiorczość”””
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: krakowski oraz świdwiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A., Teksid Aluminium Poland Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., Myjnia samochodowa TAKO, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Calvia Sp. z o.o., D+D , HANIBOLT Krzysztof Żmijewski, MGGP Aero sp. z o.o., SANHA Polska , WIX-FILTRON , CLIMBEX Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna, Tomasz Tabor, Adam Sierzan, Tomasz Pasicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „PS s.c. Adam Sierzan Tomasz Pasicz”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.