Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr ZCC/38 2 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Edukacyjnego

Plan debata w czasie spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Szkolenia Sprzedażowe
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych (za pomocą modelu MaMoR2)
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałej odzieży dzianej
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sierpecki oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., Zakłądy Naprawcze Taboru Kolejowego im. Obrońców Bydgoszczy S.A., Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., Handel Rybą Mirosław Czaja, „DAAT” Sp. z o.o. , Media Operator Sp. z o.o. , AutoID Polska S.A. , DENTIM CLINIC WOJCIECH FĄFERKO, JUKA EF Jerzy Kaniewski, NEWCO , SONEL , Zakład Produkcji i Projektowania Wyrobów Elektromechanicznych AWA, Jadwiga Pigłas, Andrzej Zielenda, Spółka Cywilna, FDJ Center Piotr Przewrocki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rymet” Alicja Rymowska, Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Wojciech Podstawka

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.