Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr DPC/55 7 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Społecznego

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Wyjazdy Team Building
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów
 • Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr – badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004–2006
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie efektywności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla świń
 • Wytwarzanie paliw jądrowych
 • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Działalność obiektów kulturalnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: aleksandrowski oraz konecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Anna Biel Sklep Spozywczo-Przemyslowy, Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Gdańsk” Sp. z o.o., Wawer Roman, Śląska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „MERCHANDISING TEAM KOZICKI” SPÓŁKA JAWNA, 4event.tv Marcin Oziębły, EUROPG INVESTMENTS , GIS-EXPERT , P.P.H.U. ROYAL – STAR Krzysztof Pawełek, TASTA Armatura Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Wielkopolska Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., Telesto Sp. z o.o., PHU BUDMON Monika Maciak

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.